Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-06-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • multimedia nadawane na żywo,
 • treści od innych podmiotów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Wesołowski, r.wesolowski@zslbilgoraj.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48846880797. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, do organu prowadzącego szkołę:

 • Organ prowadzący: Minister Klimatu i Środowiska
 • Adres: ul. Wawelska 52/54
  00-952 Warszawa

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wokół siedziby szkoły na ul. Polnej w Biłgoraju nie obowiązuje strefa płatnego parkowania. Na parkingu wyznaczone jest miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Opis ogólny budynków przy ul. Polnej 3

Kod 23-400 miejscowość Biłgoraj

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju dysponuje budynkiem szkoły oraz budynkiem internatu.

Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia. Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku szkoły Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku internatu prowadzą 2 wejścia. Wejście główne jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku szkoły Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mogą komunikować się ze Szkołą przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się: e-mail: sekretariat@zslbilgoraj.pl , tel.846880797 faks: 846867486