Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek, zgodnie z przepisami Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r., Nr 0, poz. 2058.)

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej według poniższego wzoru, na adres szkoły.