Szkoła prowadzi:

 • księgę uczniów
 • ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
 • rejestr pracowników
 • ewidencję akt osobowych pracowników
 • rejestr akt i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli
 • ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji
 • księgę inwentarzową
 • ewidencje: środków czystości, środków trwałych i pozostałych trwałych, przejazdów służbowych, opłat pocztowych
 • ewidencję dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji
 • ewidencję środków żywnościowych
 • ewidencję ubrań bhp dla pracowników
 • księgi druków ścisłego zarachowania
 • rejestr zamówień publicznych
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • rejestry księgowe
 • rejestr korespondencji
 • archiwum szkolne

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.