MAJĄTEK  SZKOŁY na dzień 31.12.2021r.

Grunty
Nieruchomości
Ruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Razem